ആഗസ്റ്റ് 26 ക്രൂശിതനായ യേശുവിന്റെ വിശുദ്ധ മേരി | Saint Mary of Jesus Crucified

ആഗസ്റ്റ് 26 – ക്രൂശിതനായ യേശുവിന്റെ വിശുദ്ധ മേരി | Saint Mary of Jesus Crucified

Advertisements

പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇസ്‌ലാം മതത്തിലേക്ക് പരിവർത്തനത്തിന് വിസമ്മതിച്ചതിന്റെ പേരിൽ കഴുത്തറക്കപ്പെട്ടിട്ടും അത്ഭുതകരമായി സുഖം പ്രാപിച്ചവളും പിന്നീട് അതീന്ദ്രിയ ദർശനങ്ങൾ ലഭിച്ചിരുന്നവളും പഞ്ചക്ഷതധാരിണിയുമായിരുന്ന ക്രൂശിതനായ യേശുവിന്റെ വിശുദ്ധ മേരിയുടെ തിരുനാൾ.

Script: Sr. Liby George
Narration & Editing: Fr. Sanoj Mundaplakkal
Background Music: Zakhar Valaha from Pixabay
Background Video: From Pixabay

Please subscribe our channel for more catholic videos, devotional songs etc.

Advertisements
Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s