നിന്നിലാനന്ദം

അവനെ സ്വീകരിക്കുന്നവൻ്റെ ഹൃദയം ആനന്ദാശ്രു പൊഴിക്കട്ടെ. നിന്നിലാനന്ദം നിറയ്ക്കാൻ നിന്നിലാവസിക്കുന്ന അവന് ഊഷ്മളമായ വരവേൽപ്പ് നൽകുക.
…………………………………………..
വി. ഫ്രാൻസീസ് സെയിൽസ്

സനേഹത്തിൻ്റെ കൂദാശയായ ദിവ്യകാരുണ്യമേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു.

God is always seeking you. Every sunset. Every clear blue sky. Each ocean wave. The starry hosts of night. He blankets each new day with the invitation: ‘I am here.’
~ Louie Giglio ❤️🔥🌹

Good Morning… Have a gracefilled day…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s