ആഗ്രഹം

ദിവ്യസക്രാരിയുടെ മുന്നിൽ ഒരു ജീവിതം മുഴുവൻ ചെലവഴിക്കുക എന്നതാണെൻ്റെ ആഗ്രഹം.
…………………………………………..
വി. എവുജിൻ

ഞങ്ങൾക്കുവേണ്ടി ഉത്ഥാനം ചെയ്ത യേശുവിൻ്റെ തിരുരക്തമേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു.

“Trust and trust alone should lead us to love.”
~ St Therese of Lisieux🌹🔥❤️
Good Morning…. Have a glorious day…

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s