നിഴൽ

കുരിശിൽ തൂങ്ങിക്കിടന്ന ശരീരത്തെ ഈ ദിവ്യകാരുണ്യഅപ്പത്തിൽ തിരിച്ചറിയുക. അവൻ്റെ പാർശ്വത്തിൽ നിന്നൊഴുകിയ ജലരക്തം ഈ കാസയിലും. പഴയനിയമത്തിൽ പറയപ്പെട്ടവരും പ്രവചിക്കപ്പെട്ടതുമെല്ലാം പുതിയനിയമ ബലിയുടെ നിഴലും പ്രതിച്ഛായയുമായിരുന്നു.
…………………………………………..
വി. അഗസ്റ്റിൻ

സ്നേഹത്തിൻ്റെ കൂദാശയായ ദിവ്യകാരുണ്യമേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു.

“By taking one small step at a time, and by not thinking that in one big step we are going to get any place, we can walk straight to the Kingdom of Heaven – and there is no reason for any of us to fall away from that.”
~ Seraphim Rose 🌹🔥❤️

Good Morning…. Have a Joyful day….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s