ഊർജ്ജം

അവനെ കാണാനും തൊടാനും അവൻ്റെ വസ്ത്രം, മുഖം, ചെരുപ്പ്, എല്ലാം കാണാനും നിങ്ങളെത്രയോ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എന്നാൽ കാണാനും സ്പർശിക്കാനും മാത്രമല്ല അവൻ നിങ്ങളുടെ ഭക്ഷണവും നിങ്ങളുടെ ഊർജ്ജവുമായി മാറുന്നു.
…………………………………………..
വി. ജോൺ ക്രിസോസ്റ്റം

ഞങ്ങളെ അനുദിനം മാനസാന്തരത്തിലേക്കു നയിക്കുന്ന ദിവ്യകാരുണ്യമേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു.

“In that first ‘fusion’ with Jesus (holy communion), it was my Heavenly Mother again who accompanied me to the altar for it was she herself who placed her Jesus into my soul.”

  • Saint Therese of Lisieux 🌹🔥❤️

Good Morning…. Have a gracefilled day…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s