സെപ്റ്റംബർ 2 വിശുദ്ധ അഗ്രിക്കോള | Saint Agricola of Avignon

സെപ്റ്റംബർ 2 – വിശുദ്ധ അഗ്രിക്കോള | Saint Agricola of Avignon

Advertisements

അവിഞ്ഞോണിലെ മെത്രാനും വിശുദ്ധ മാഗ്നസിന്റെ പുത്രനുമായിരുന്ന വിശുദ്ധ അഗ്രിക്കോളയുടെ തിരുനാൾ.

Script: Sr. Liby George
Narration & Editing: Fr. Sanoj Mundaplakkal
Background Music: Zakhar Valaha from Pixabay
Background Video: From Pixabay

Please subscribe our channel for more catholic videos, devotional songs etc.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s