സെപ്റ്റംബർ 3 മഹാനായ വിശുദ്ധ ഗ്രിഗറി മാര്‍പാപ്പ | Pope Saint Gregory the Great

സെപ്റ്റംബർ 3 – മഹാനായ വിശുദ്ധ ഗ്രിഗറി മാര്‍പാപ്പ | Pope Saint Gregory the Great

Advertisements

മധ്യകാലസഭയിലെ കേന്ദ്രവ്യക്തിത്വവും ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ആദരണീയനായ മാർപ്പാപ്പമാരിൽ ഒരാളുമായ മഹാനായ വിശുദ്ധ ഗ്രിഗറി മാര്‍പാപ്പയുടെ തിരുനാൾ. ഗ്രിഗോറിയൻ സംഗീതത്തിന് ആരംഭം കുറിച്ച അദ്ദേഹം ഗായകസംഘങ്ങളുടെയും അദ്ധ്യാപകരുടെയും സ്വർഗ്ഗീയമദ്ധ്യസ്ഥനാണ്.

Script: Sr. Liby George
Narration & Editing: Fr. Sanoj Mundaplakkal
Background Music: Zakhar Valaha from Pixabay
Background Video: From Pixabay

Please subscribe our channel for more catholic videos, devotional songs etc.

Advertisements
Pope St. Gregory the Great
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s