സെപ്റ്റംബർ 13 വിശുദ്ധ ജോൺ ക്രിസോസ്‌തോം | Saint John Chrysostom

Watch “സെപ്റ്റംബർ 13 – വിശുദ്ധ ജോൺ ക്രിസോസ്‌തോം | Saint John Chrysostom” on YouTube

Advertisements

പൗരസ്ത്യ സഭയിലെ നാല് മഹാ വേദപാരംഗതന്‍മാരിൽ ഒരാളായ, ”സ്വര്‍ണ്ണ നാവുകാരന്‍” എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന, വിശുദ്ധ ജോൺ ക്രിസോസ്‌തോമിന്റെ തിരുനാൾ.

Script: Sr. Liby George
Narration & Editing: Fr. Sanoj Mundaplakkal
Background Music: Zakhar Valaha from Pixabay
Background Video: From Pixabay

Please subscribe our channel for more catholic videos, devotional songs etc.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s