സെപ്റ്റംബർ 12 മറിയത്തിന്റെ പരിശുദ്ധ നാമത്തിന്റെ തിരുനാൾ | Feast of the Holy Name of Mary

സെപ്റ്റംബർ 12 – മറിയത്തിന്റെ പരിശുദ്ധ നാമത്തിന്റെ തിരുനാൾ | Feast of the Holy Name of Mary

Advertisements

ദൈവമാതാവായ പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയത്തിന്റെ പരിശുദ്ധ നാമത്തിന്റെ തിരുനാൾ. ഈ തിരുനാളിന്റെ ചരിത്രം ശ്രവിക്കാം.

Script: Sr. Liby George
Narration & Editing: Fr. Sanoj Mundaplakkal
Background Music: Zakhar Valaha from Pixabay
Background Video: From Pixabay
Song in Video: https://youtu.be/pP4_HKGg5EE

Please subscribe our channel for more catholic videos, devotional songs etc.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s