പ്രണയം

നമുക്കു വേണ്ടത് വെറും ദിവ്യകാരുണ്യ ഭക്തിയല്ല; ദിവ്യകാരുണ്യനാഥനുമായുള്ള പ്രണയമാണ്.
– – – – – – – – – – – – – – – –
മൈക്കിള്‍ ഒബ്രിയെന്‍.

യേശുവിന്റെ തിരുശരീരമേ, ഞങ്ങള്‍ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു.
🌹🌹🌹

“Whenever anything disagreeable or displeasing happens to you, remember Christ crucified and be silent.”
– St. John of the Cross🌹🔥❤️

Good Morning… Have a gracefilled day….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s