സെപ്റ്റംബർ 19 നേപ്പിൾസിലെ വിശുദ്ധ ജാനുവാരിയസ് | Saint Januarius of Naples

സെപ്റ്റംബർ 19 – നേപ്പിൾസിലെ വിശുദ്ധ ജാനുവാരിയസ് | Saint Januarius of Naples

Advertisements

മെത്രാനും രക്തസാക്ഷിയുമായിരുന്ന നേപ്പിൾസിലെ വിശുദ്ധ ജാനുവാരിയസിന്റെ തിരുനാൾ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ തിരുശേഷിപ്പായി സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന രക്തം, മരണത്തിന് നിരവധി നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കിപ്പുറം ഇപ്പോഴും ഈ തിരുനാൾദിനത്തിൽ ഖരാവസ്ഥയിൽ നിന്നും അലിഞ്ഞ് ദ്രാവകാവസ്ഥയിലാകുന്ന ഒരു അത്ഭുതപ്രതിഭാസം സംഭവിക്കാറുണ്ട്.

Script: Sr. Liby George
Narration & Editing: Fr. Sanoj Mundaplakkal
Background Music: Zakhar Valaha from Pixabay
Background Video: From Pixabay

Please subscribe our channel for more catholic videos, devotional songs etc.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s