സെപ്റ്റംബർ 20 കൊറിയൻ രക്തസാക്ഷികൾ | Martyrs of Korea

സെപ്റ്റംബർ 20 – കൊറിയൻ രക്തസാക്ഷികൾ | Martyrs of Korea

Advertisements

കൊറിയയിലെ ആദ്യ കത്തോലിക്കാവൈദികനായിരുന്ന വിശുദ്ധ ആൻഡ്രൂ കിം തായ്ഗോണും സുവിശേഷപ്രഘോഷകനായിരുന്ന വിശുദ്ധ പോൾ ചോങ് ഹസാങ്ങുമടക്കം 103 കൊറിയൻ രക്തസാക്ഷികളുടെ ഓർമ്മതിരുനാൾദിനം.

Script: Sr. Liby George
Narration & Editing: Fr. Sanoj Mundaplakkal
Background Music: Zakhar Valaha from Pixabay
Background Video: From Pixabay

Please subscribe our channel for more catholic videos, devotional songs etc.

catholicchurch

dailysaints

saintoftheday

anudinavisudhar

അനുദിനവിശുദ്ധർ #വിശുദ്ധർ

saint

catholicfeast

catholicmessage

september_20

spiritual #message #catholic #meditation #reflection

martyrsofkorea #martyrs_of_korea #martyrs #korea #saint_andrew_kim_taegon #andrew_kim_taegon #saint_paul_chong_hasang #paul_chong_hasang

rome

popefrancis

കത്തോലിക്കാസഭ #മാർപ്പാപ്പ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s