സെപ്റ്റംബർ 22 വില്ലനോവയിലെ വിശുദ്ധ തോമസ് | Saint Thomas of Villanova

സെപ്റ്റംബർ 22 – വില്ലനോവയിലെ വിശുദ്ധ തോമസ് | Saint Thomas of Villanova

Advertisements

സ്പാനിഷ് അഗസ്തീനിയൻ സന്യാസിയും വലെൻസിയയിലെ ആർച്ച് ബിഷപ്പുമായിരുന്ന വില്ലനോവയിലെ വിശുദ്ധ തോമസിന്റെ തിരുനാൾ.

Script: Sr. Liby George
Narration & Editing: Fr. Sanoj Mundaplakkal
Background Music: Zakhar Valaha from Pixabay
Background Video: From Pixabay

Please subscribe our channel for more catholic videos, devotional songs etc.

catholicchurch

dailysaints

saintoftheday

anudinavisudhar

അനുദിനവിശുദ്ധർ #വിശുദ്ധർ

saint

catholicfeast

catholicmessage

september_22

spiritual #message #catholic #meditation #reflection

saintthomasofvillanova #thomasofvillanova #saint_thomas_of_villanova #thomas_of_villanova #thomas #villanova

rome

popefrancis

കത്തോലിക്കാസഭ #മാർപ്പാപ്പ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s