സെപ്റ്റംബർ 29 മുഖ്യദൂതന്മാരായ ഗബ്രിയേൽ, മിഖായേൽ, റഫായേൽ | Gabriel, Michael and Raphael, Archangels

സെപ്റ്റംബർ 29 – മുഖ്യദൂതന്മാരായ ഗബ്രിയേൽ, മിഖായേൽ, റഫായേൽ | Gabriel, Michael and Raphael, Archangels

Advertisements

മുഖ്യദൂതന്മാരായ വിശുദ്ധ ഗബ്രിയേൽ, മിഖായേൽ, റഫായേൽ മാലാഖമാരുടെ തിരുനാൾദിനം. നമ്മുടെ സംരക്ഷണത്തിനായി ദൈവം നിയോഗിച്ചിരുന്ന മാലാഖമാരെക്കുറിച്ച് അറിയാം, അവരുടെ മാധ്യസ്ഥ്യം വഴി പ്രാർത്ഥിക്കാം.

Script: Sr. Liby George
Narration & Editing: Fr. Sanoj Mundaplakkal
Background Music: Zakhar Valaha from Pixabay
Background Video: From Pixabay

Please subscribe our channel for more catholic videos, devotional songs etc.

catholicchurch

dailysaints

saintoftheday

anudinavisudhar

അനുദിനവിശുദ്ധർ #വിശുദ്ധർ

saint

catholicfeast

catholicmessage

september_29

spiritual #message #catholic #meditation #reflection

archangels #gabriel #michael #raphael #saintmichael #saintgabriel #saintraphael #gabrielmichaelraphael #gabriel_michael_raphael #saint_michael #saint_gabriel #saint_raphael

rome

popefrancis

കത്തോലിക്കാസഭ #മാർപ്പാപ്പ

Advertisements
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s