അഗ്നി

നമ്മെ ജ്വലിപ്പിക്കുന്ന അഗ്നിയാണ്
ദിവ്യകാരുണ്യം.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
വി.ജോണ്‍ ഡമഷീന്‍

യേശുവിന്റെ തിരുശരീരമേ, ഞങ്ങള്‍ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു.

Lord, make me an instrument of thy peace.
Where there is hatred, let me sow love,
Where there is injury, pardon;
Where there is doubt, faith;
Where there is despair, hope;
Where there is darkness, light;
And where there is sadness, joy.

O Divine Master, grant that I may not so much seek
to be consoled as to console,
to be understood as to understand,
to be loved, as to love.

For it is in giving that we receive,
It is in pardoning that we are pardoned,
and it is in dying that we are born to eternal life.
St. Francis of Assisi❤️🔥🌹

Good Morning….Festal blessings of st. Francis of Assisi….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s