വ്യത്യസ്തത

കത്തോലിക്കാ സഭയെ വ്യതിരിക്തമാക്കുന്ന പരമ പ്രധാന യാഥാര്‍ത്ഥ്യം വി. കുര്‍ബാനയാണ്.
– – – – – – – – – – – – –
കാര്‍ഡിനല്‍ ന്യുമാന്‍.🌹

മനുഷ്യനോടൊപ്പം വസിക്കുന്ന ദിവ്യകാരുണ്യമേ, ഞങ്ങള്‍ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു.

“The rosary is a treasure of graces”
-Pope Paul V🌹🔥❤️

Have a gracefilled day …

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s