പരിവർത്തനത്തിൻ്റെ അടയാളങ്ങൾ.

ദിവ്യകാരുണ്യം വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ആഴപ്പെടലും പ്രോത്സാഹനവുമാണ്. സഭയുടെ യഥാർത്ഥ പരിവർത്തനത്തിൻ്റെ അടയാളങ്ങൾ.
…………………………………………..

വി. ജോൺ പോൾ രണ്ടാമൻ പാപ്പാ.

ആഴമായ വിശ്വാസ ചൈതന്യത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ദിവ്യകാരുണ്യമേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു.

“Woe to those who despise devotion to Mary!. The soul cannot live without having recourse to Mary and recommending itself to her. He falls and is lost who does not have recourse to Mary. “
_Saint Alphonsus Maria Ligouri🌹🔥❤️

Good Morning… Have a blessed Sunday…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s