അറപ്പുര

ദിവ്യകാരുണ്യം എല്ലാ സുകൃതങ്ങളുടെയും അറപ്പുരയാണ്. ദൈവം അത് ലോകത്തിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത് ആർക്കും കുറവുണ്ടാകാതിരിക്കാനാണ്.
…………………………………………..
വി.പീറ്റർ ജൂലിയൻ എയ്മർഡ്

സ്നേഹത്തിൻ്റെ കൂദാശയായ ദിവ്യകാരുണ്യമേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു.

” I have great doubts about the salvation of those who do not have special devotion to Mary. “
_Saint Francis Borgia🌹🔥❤️

Good Morning… Have a gracefilled day…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s