മരിയൻ പ്രത്യക്ഷീകരണങ്ങൾ | Marian Apparitions | സെന്റ് ജോർജ്ജ് ചർച്ച്, മുക്കാട്ടുകര

മരിയൻ പ്രത്യക്ഷീകരണങ്ങൾ | Marian Apparitions | സെന്റ് ജോർജ്ജ് ചർച്ച്, മുക്കാട്ടുകര

Advertisements

മുക്കാട്ടുകര, സെന്റ് ജോർജ്ജ് ഇടവകയിൽ ജപമാലമാസത്തിന്റെ സമാപനത്തിൽ അതിമനോഹരമായി അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട പരിശുദ്ധ മാതാവിന്റെ വിവിധ പ്രത്യക്ഷീകരണങ്ങൾ.

Full Song: https://youtu.be/pP4_HKGg5EE (Amalakanya)

Thanks to the videographer.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s