വിശ്വം

ദിവ്യകാരുണ്യം ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ വിശ്വം ചേതനാശൂന്യമാകുമായിരുന്നു. മരുവിലെ ജലധാരയായ അവനെ നമുക്കാരാധിക്കാം.
…………………………………………..
വി.പീറ്റർ ജൂലിയൻ എയ്മർഡ്

മനുഷ്യമക്കളോടൊപ്പം വസിക്കുന്ന ദിവ്യകാരുണ്യമേ ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു.

“As Eden was the Paradise of creation, Mary is the Paradise of the Incarnation, and in her as a Garden were celebrated the first nuptials of God and man. ” _
Fulton J. Sheen🌹🔥❤️

Good Morning… Have a Joyful day….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s