ആത്മാവ്

ദൈവം എല്ലായിടത്തുമുണ്ട്. എന്നാൽ ദിവ്യകാരുണ്യത്തിൽ എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ആത്മാവ് എന്നതുപോലെ അവൻ സത്യമായും കുടികൊള്ളുന്നു.
………………. …………….

വി.എലിസബത്ത് ആൻസേത്തൻ

സ്നേഹത്തിൻ്റെ കൂദാശയായ ദിവ്യകാരുണ്യമേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു.

Make for me, if you will, a new road to go to your Son Jesus Christ.
St. Louis De Montfort🌹🔥❤️

Good Morning… Have a Joyful day…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s