ഉത്തേജനം

ഓ ദിവ്യകാരുണ്യത്തിലെ ആശ്വാസാനന്ദദായകനെ, സദാ അങ്ങയെ അന്വേഷിക്കാൻ എൻ്റെ ആത്മാവിനെ ഉത്തേജിപ്പിക്കണമേ.
…………………………………………..

ചാൾസ് ദെ ഫുക്കോ

ആത്മാവിനെ
ജീവനായ തിരുശരീരമേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു.

“Unless you make a daily effort to see the world as God sees it, you will never get beyond mere appearances.”
Michel Quoist🌹🔥❤️

Good Morning…. Have a graceful day…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s