ആഴം

ഓ, സ്നേഹത്തിൻ്റെ ആഴമേ, ദൈവിക സത്തയേ, അഗാധസമുദ്രമേ നിന്നെതന്നെയല്ലാതെ മറ്റെന്താണ് നീ എനിക്കു തരേണ്ടിയിരുന്നത്.
…………………………………………..

സിയന്നായിലെ വി.കാതറിൻ

സ്നേഹത്തിൻ്റെ കൂദാശയായ ദിവ്യകാരുണ്യമേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു.

” May the Mother of Jesus and our Mother always smile on your spirit, obtaining for it, from her Most Holy Son, every heavenly blessing. “
_Saint Padre Pio 🌹🔥❤️

Have a Joyful day…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s