ഓർമ്മയാചരണം

വി. കുർബാനയാകുന്ന ഓർമ്മയാചരണം ചില സംഭവങ്ങളുടെ കേവലം ഓർമ്മകളല്ല, ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആത്മ ദാനത്തിൻ്റെ അനിർവചനീയമായ ഓർമ്മയാചരണമാണത്.
…………………………………………..
ജെ.ബി മെറ്റസ്

തിരുവോസ്തിയിൽ വസിക്കുന്ന ദൈവമേ ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു.

From day to day, from moment to moment, Mother Mary increased so much this two fold plenitude that she attained an immense and inconceivable degee of grace. So much so, that the Almighty made her the sole custodian of his treasures and sole dispenser of his graces. “
Saint Louis Marie De Montfort🌹🔥❤️

Good Morning… Have a Joyful day…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s