സ്നേഹം

സ്വർഗ്ഗത്തിലെയും ഭൂമിയിലെയും സകല സ്നേഹത്തേയും അതിശയിക്കുന്ന സ്നേഹമാണ് ദിവ്യകാരുണ്യം.
…………………………………………..
വി. ബർണാദ്

എല്ലാ പ്രേഷിത പ്രവർത്തനങ്ങളെയും അഭിഷേകം ചെയ്യുന്ന ദിവ്യകാരുണ്യമേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു.

“Humanity, take a good look at yourself. Inside, you’ve got heaven and earth, and all of creation. You’re a world—everything is hidden in you.”
-Hildegard of Bingen🌹🔥❤️

Good Morning… Have a blessed Sunday….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s