ക്രിസ്തുവിന്റെ രാജത്വതിരുനാൾ | Feast of Christ the King

ക്രിസ്തുവിന്റെ രാജത്വതിരുനാൾ | Feast of Christ the King

Advertisements

സകല ജനപദങ്ങളുടെയും രാജാവായ ക്രിസ്തുവിന്റെ രാജത്വതിരുനാൾ. ഈ തിരുനാളിന്റെ ചരിത്രവും സന്ദേശവും കേൾക്കാം.

Script: Sr. Liby George
Narration & Editing: Fr. Sanoj Mundaplakkal
Background Music: Zakhar Valaha from Pixabay
Background Video: From Pixabay

Please subscribe our channel for more catholic videos, devotional songs etc.

catholicchurch

keralacatholic

dailysaints

saintoftheday

catholic_church #kerala_catholic #daily_saints #saint_of_the_day

anudinavisudhar

അനുദിനവിശുദ്ധർ #വിശുദ്ധർ #പുണ്യവാന്മാർ

saint

catholicfeast

catholicmessage

november_20

spiritual #message #catholic #meditation #reflection

FeastOfChristTheKing #Feast_Of_Christ_The_King #ChristTheKing #Christ_The_King #ChristKing #Christ_King #SolemnityOfChristTheKing #Solemnity_Of_Christ_The_King

rome

popefrancis

കത്തോലിക്കാസഭ #മാർപ്പാപ്പ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s