കൃപാവരം

സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഉന്നതമായ കൃപാവരവും അതിൻ്റെ പരിപൂർണ്ണതയുമാണ് ദിവ്യകാരുണ്യം
…………………………………………..

വി.പീറ്റർ ജൂലിയൻ എയ്മാർഡ്.

മനുഷ്യ മക്കളോടൊപ്പം വസിക്കുന്ന ദിവ്യകാരുണ്യമേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു.

“Prayer is the most concrete way to make our home in God.”
~ Henri Nouwen 🌹🔥❤️

Good Morning… Have a blessed Sunday…..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s