ദിവ്യകാരുണ്യം

“കാറ്റിൽ പറക്കാൻ പോന്നത്ര നിസാരമായൊരപ്പക്കഷണത്തിൽ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ദിവ്യകാരുണ്യമേ, ആഴമായ വിശ്വാസത്തിലൂടെ നിന്നെ ഞാൻ കാണുന്നു.”
…………………………………………..
വി. ഫൗസ്തീന

നിത്യജീവൻ നൽകുന്ന അപ്പമേ ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു.

“Everything that is in the heavens, on earth, and under the earth is penetrated with connectedness, penetrated with relatedness.”
– Hildegard of Bingen 🌹🔥❤️

Good Morning… Have a fruitful day…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s