സിനഡ് നിര്‍ദേശം നടപ്പിലാക്കണം… കുര്‍ബാന ക്രമ ഏകീകരണം അത്യാവശ്യം | വട്ടായിലച്ചന്‍

സിനഡ് നിര്‍ദേശം നടപ്പിലാക്കണം… കുര്‍ബാന ക്രമ ഏകീകരണം അത്യാവശ്യം | വട്ടായിലച്ചന്‍

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s