ദൈവെക്യം

ഈശോയെ ദിവ്യകാരുണ്യത്തിൽ സ്വീകരിക്കുക എന്നതിനേക്കാൾ മറ്റെന്തു ദൈവെക്യമാണ് ഉള്ളത്.
…………………………………………..
മോൺ. റിച്ചാർഡ് എൻ. കാരൾ

ആദിമസഭയിലെ കൂട്ടായ്മയെ നിലനിറുത്തിയ ദിവ്യകാരുണ്യമേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു.

The sweet Name of Jesus produces in us holy thoughts, fills the soul with noble sentiments, strengthens Virtue, begets good works and nourishes pure affection. All spiritual food leaves the soul dry, if it contains not, that penetrating oil, the Name Jesus.
St. Bernard of Clairvaux🌹🔥❤️

Good Morning…. Have a fruitful day…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s