ആനന്ദസംദായകം

പറുദീസായെ രുചിച്ചറിയുന്ന വി.അൾത്താരയെ സമീപിക്കുന്നത് എത്രയോ ആനന്ദസംദായകം!
………………………………………..
വി. പത്താം പീയൂസ് പാപ്പ.

ഞങ്ങൾക്കുവേണ്ടി മുറിക്കപ്പെട്ട തിരുശരീരമേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു.

“Love abounds in all things, excels from the depths to beyond the stars, is lovingly disposed to all things. She has given the king on high the kiss of peace.”
St. Hildegard of Bingen 🌹🔥❤️

Good Morning… Have a peaceful day…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s