അവർണനീയമായ ആനന്ദം

ദിവ്യകാരുണ്യ സന്നിധിയിലായിരിക്കുക എന്നത് എൻ്റെ അവർണനീയമായ ആനന്ദമാണ്. അവൻ്റെ സന്നിധിയിൽനിന്നും മാറിനിൽക്കുന്നത് മരണകരമാണെനിക്ക്.
…………………………………………..
വി. കാതറിൻ ദ്രക്സൽ

തന്നിൽനിന്ന് അകന്നു പോകുന്നവരെ തന്നെത്തന്നെ നൽകികൊണ്ട് വീണ്ടെടുക്കുന്ന ദിവ്യകാരുണ്യമേ,ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു.

“The fire has its flame and praises God. The wind blows the flame and praises God. In the voice we hear the word which praises God. And the word, when heard, praises God. So all of creation is a song of praise to God.“
~ Hildegard of Bingen🌹🔥❤️

Good Morning….. Have a Joyful day…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s