ഊർജ്ജസ്രോതസ്

ദിവ്യകാരുണ്യമാണ് എൻ്റെ അനുദിന ജീവിതരഹസ്യം. സഭയിലും സമൂഹത്തിലുമുള്ള എൻ്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും ഊർജ്ജസ്രോതസ് ദിവ്യകാരുണ്യമാണ്.
…………………………………………..
വി. ജോൺ പോൾ രണ്ടാമൻ പാപ്പ

പ്രവാചകരെ ശക്തീകരിച്ച ദിവ്യകാരുണ്യമേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു.

If in your heart you make
a manger for Love’s birth,
Then God will once again
become a child on earth.
~ Angelus Silesius 🌹🔥❤️

Good Morning… Have a gloriousday…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s