അനുഗ്രഹം

വിശുദ്ധ കുർബാന ദാനങ്ങളുടെ ദാനവും അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ അനുഗ്രഹവുമാണ്. അതിൽ പങ്കുകൊള്ളുന്നവരാരെയും ദൈവം വെറും കൈയോടെ പറഞ്ഞുവിടില്ല.
………………………………………….. ഫൊളീഞ്ഞോയിലെ വി. ആഞ്ചല.

ദൈവീക സ്നേഹത്തിലേക്ക് ഞങ്ങളെ വഴിനടത്തുന്ന ദിവ്യകാരുണ്യമേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു.

when you visit Jesus, He forgets your sins and speaks only of His joy, His tenderness, and His Love.
St. Peter Julian Eymard🌹🔥❤️

Good Morning…. Have a Blessed Sunday… Have a Gracefiled New Year….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s