പ്രവാഹം

ഓ ദിവ്യകാരുണ്യ സ്നേഹമേ ഓ ജീവൻ്റെ അപ്പമേ എൻ്റെ പ്രാണനാഥാ നിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഈ പ്രവാഹത്തിൽ ഞാൻ എന്നെത്തന്നെ മറക്കുന്നു.
…………………………………………..
അർമീദിയിലെ കാബ്രെര

തിരുവോസതിയിൽ വസിക്കുന്ന ദൈവമേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു.

The acts of charity that you do not perform are so many injustices that you commit.
St. Basil the Great 🌹🔥❤️

Good Morning… Have a Peaceful day….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s