സ്നേഹത്തിന്റെ തടവുകാരൻ

ഓ, യേശുവേ സ്നേഹത്തിന്റെ തടവുകാരാ, നീ എനിക്കായി സ്വയം ശൂന്യനായെന്ന ഓര്‍മ്മ എന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഉരുക്കിവിളക്കുന്നു.
– – – – – – – – – – – – – – – – –
🔥 വി.ഫൗസ്തീന.🔥

പരിശുദ്ധ പരമ ദിവ്യകാരുണ്യത്തിന് എന്നേരവും ആരാധനയും സ്തുതിയും പുകഴ്ചയും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ.

” 𝘓𝘦𝘵 𝘶𝘴 run to Mary, and, as her little children, cast ourselves into her arms with a perfect confidence. “
_Saint Francis De Sales🌹🔥❤️

Good Morning….. Festal blessings of St.chavara kuriakose Elias…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s