സന്നിധി

എന്തെങ്കിലും പ്രവൃത്തി ചെയ്യുക എന്നതിനെക്കാൾ ദിവ്യകാരുണ്യ സന്നിധിയിൽ ആയിരിക്കുക എന്നത് പരമപ്രധാനമാണ്.
…………………………………………..
വി. ജോൺ പോൾ രണ്ടാമൻ പാപ്പ.

സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിറങ്ങി വന്ന ജീവൻ്റ അപ്പമായ ദിവ്യകാരുണ്യമേ, അങ്ങയെ ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നു.

The Spiritual lives of our families are strengthened through our Holy Hour.
St. John Paul II🌹🔥❤️.

Have a nice day…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s