ജനുവരി 14 | വിശുദ്ധ ദേവസഹായം പിള്ള

ജനുവരി 14 – വിശുദ്ധ ദേവസഹായം പിള്ള

Advertisements

popefrancis #catholic #catholicchurch

ഈവർഷം മെയ് 15 ന് ഫ്രാൻസിസ് മാർപാപ്പ വിശുദ്ധപദവിയിലേക്കുയർത്തുന്ന ധീരരക്തസാക്ഷിയായ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട ദേവസഹായം പിള്ളയുടെ തിരുനാളാണിന്ന്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവചരിത്രം അറിയാം. ആ പുണ്യവാന്റെ മാദ്ധ്യസ്ഥം വഴി പ്രാർത്ഥിക്കാം.

Script: Sr. Liby George
Narration & Editing: Fr. Sanoj Mundaplakkal
Background Music: Zakhar Valaha from Pixabay
Background Video: Engin Akyurt from Pexels

Please subscribe our channel for more catholic videos, devotional songs etc.

catholicchurch

dailysaints

saintoftheday

anudinavisudhar

അനുദിനവിശുദ്ധർ #വിശുദ്ധർ

saints

catholicfeast

catholicmessage

january14

spiritual #message #catholic #meditation #reflection

devasahayampilla #indiansaint #ദേവസഹായംപിള്ള

popefrancis

കത്തോലിക്കാസഭ #മാർപ്പാപ്പ

Advertisements
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s