മഞ്ഞ്

മഞ്ഞിൽ, തീക്കനലിനരികെയെന്നപോലെ ദിവ്യകാരുണ്യമാകുന്ന അഗ്നിക്കരികിലായിരിക്കുക. അവിടെ നീ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ചെയ്യണമെന്നില്ല. അഗ്നി തന്നെ നിന്നെ ചൂടുപിടിപ്പിക്കും.
…………………………………………..
ഡെസ്മണ്ട് ടുടു
ആത്മാവിനാൽ ഞങ്ങളെ അനുദിനം നവീകരിക്കുന്ന ദിവ്യകാരുണ്യമേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു.

“Christ made my soul beautiful with the jewels of grace and virtue. I belong to Him whom the angels serve.”
~St Agnes of Rome🌹🔥❤️

Good Morning…. Have a glorious day… Festal Blessings of St. Agnas….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s