ജനുവരി 26 | വിശുദ്ധ തിമോത്തേയോസും വിശുദ്ധ തീത്തോസും

ജനുവരി 26 – വിശുദ്ധ തിമോത്തേയോസും വിശുദ്ധ തീത്തോസും

Advertisements

#popefrancis #titus #rome
വിശുദ്ധ പൗലോസ് അപ്പസ്തോലന്റെ വിശ്വസ്തശിഷ്യരായിരുന്ന വിശുദ്ധ തിമോത്തേയോസിനെയും വിശുദ്ധ തീത്തോസിനേയും തിരുസഭ ഇന്ന് അനുസ്മരിക്കുന്നു. പൗലോസിന്റെ പ്രേഷിതയാത്രകളിൽ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം സഞ്ചരിച്ച്, ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ അഗ്നി ജ്വലിപ്പിച്ച, ദൈവാത്മാവിനാൽ നിറഞ്ഞ് സുവിശേഷം പ്രഘോഷിച്ച വിശുദ്ധ തിമോത്തേയോസിനെയും വിശുദ്ധ തീത്തോസിനെയും പോലെ വിശ്വാസതീക്ഷ്ണതയിൽ നിറയാനും ജീവിതം കൊണ്ട് സുവിശേഷം പ്രഘോഷിക്കാനുമുള്ള അനുഗ്രഹത്തിനായി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം.

Script: Sr. Liby George
Narration & Editing: Fr. Sanoj Mundaplakkal
Background Music: Zakhar Valaha from Pixabay
Background Video: Alan Ford from Pexels

Please subscribe our channel for more catholic videos, devotional songs etc.

catholicchurch

dailysaints

saintoftheday

anudinavisudhar

അനുദിനവിശുദ്ധർ #വിശുദ്ധർ

saint

catholicfeast

catholicmessage

january_26

spiritual #message #catholic #meditation #reflection

timothyandtitus #timothy #sttimothy #titus #sttitus #St_Timothy_and_St_Titus #stpaul

rome

popefrancis

കത്തോലിക്കാസഭ #മാർപ്പാപ്പ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s