സത്യം

സ്നേഹത്തിൻ്റെ സമസ്ത ഭാവങ്ങളും മാറ്റുരയ്ക്കപ്പെടുന്ന സത്യമാണ് ദിവ്യകാരുണ്യം.
…………………………………………..
സ്തേഫണോ മനേല്ലി.

മനുഷ്യാത്മകളോടുള്ള സ്നേഹത്താൽ സ്വയം ശ്യൂന്യമാക്കിയ ദിവ്യകാരുണ്യമേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു.

when you approach the Tabernacle remember that He has been waiting for you for Twenty Centuries
st. Josemarfa Escriva ❤️🌹🔥

Good Morning… Have a gracefilled day…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s