ജനുവരി 30 | റോമിലെ വിശുദ്ധ മർത്തീന | St Martina of Rome

ജനുവരി 30 – റോമിലെ വിശുദ്ധ മർത്തീന | St Martina of Rome

Advertisements

#popefrancis #rome #catholic
അലക്സാണ്ടർ സെവേറസ് ചക്രവർത്തിയുടെ കീഴിൽ റോമിൽ രക്തസാക്ഷിത്വം വരിച്ച കന്യകയാണ് വിശുദ്ധ മർത്തീന. മുലയൂട്ടുന്ന അമ്മമാരുടെയും റോമിന്റെയും സ്വർഗീയ മധ്യസ്ഥയായി വിശുദ്ധ മർത്തീന അറിയപ്പെടുന്നു.

Script: Sr. Liby George
Narration & Editing: Fr. Sanoj Mundaplakkal
Background Music: Zakhar Valaha from Pixabay
Background Video: From Pexels

Please subscribe our channel for more catholic videos, devotional songs etc.

catholicchurch

dailysaints

saintoftheday

anudinavisudhar

അനുദിനവിശുദ്ധർ #വിശുദ്ധർ

saint

catholicfeast

catholicmessage

january_30

spiritual #message #catholic #meditation #reflection

stmartinaofrome #martinaofrome #martina #St_Martina_of_Rome #stmartina

rome

popefrancis

കത്തോലിക്കാസഭ #മാർപ്പാപ്പ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s