ജനുവരി 31 | വിശുദ്ധ ജോൺ ബോസ്‌കോ | St John Bosco

ജനുവരി 31 – വിശുദ്ധ ജോൺ ബോസ്‌കോ | St John Bosco

Advertisements

#popefrancis #rome #catholic
സലേഷ്യൻ സന്യാസസമൂഹത്തിന്റെ സ്ഥാപകനായ വിശുദ്ധ ജോൺ ബോസ്‌കോ “യുവജനങ്ങളുടെ പിതാവും ഗുരുവും” ആയാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ലോകം മുഴുവനും വണങ്ങപ്പെടുന്ന ഈ വിശുദ്ധന്റെ തിരുനാൾദിനത്തിൽ നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തെ അടുത്തറിയാം.

Script: Sr. Liby George
Narration & Editing: Fr. Sanoj Mundaplakkal
Background Music: Zakhar Valaha from Pixabay
Background Video: Magda Ehlers from Pexels

Please subscribe our channel for more catholic videos, devotional songs etc.

catholicchurch

dailysaints

saintoftheday

anudinavisudhar

അനുദിനവിശുദ്ധർ #വിശുദ്ധർ

saint

catholicfeast

catholicmessage

january_31

spiritual #message #catholic #meditation #reflection

stjohnbosco #stdonbosco #johnbosco #donbosco #St_John_Bosco #St_Don_Bosco

rome

popefrancis

കത്തോലിക്കാസഭ #മാർപ്പാപ്പ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s