സ്നേഹം

വിശുദ്ധ കുർബാനയെ സ്നേഹിക്കാത്തവൻ ക്രിസ്തുവിനെ സ്നേഹിക്കാത്തവനാണ്.
…………………………………………..
വി. ജോസ് മരിയ

ഞങ്ങൾക്കുവേണ്ടി മുറിക്കപ്പെട്ട തിരുശരീരമേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു.

“The secret of happiness is to live moment by moment and to thank God for what He is sending us every day in His goodness.”
~ St. Gianna Beretta Molla❤️🔥🌹

Good Morning…. Have a Joyful day…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s