ഫെബ്രുവരി 13 | റിച്ചിയിലെ വിശുദ്ധ കാതറിൻ | St Catherine de Ricci

ഫെബ്രുവരി 13 – റിച്ചിയിലെ വിശുദ്ധ കാതറിൻ | St Catherine de Ricci

Advertisements

#popefrancis #rome #catholic
പഞ്ചക്ഷതധാരിണിയും അതീന്ദ്രിയദർശനങ്ങൾ ലഭിച്ചിരുന്നവളുമായ റിച്ചിയിലെ വിശുദ്ധ കാതറിൻ സഹനങ്ങളെ വിശുദ്ധീകരണത്തിനുള്ള ഉപകരണമാക്കിയ വിശുദ്ധയാണ്.

Script: Sr. Liby George
Narration & Editing: Fr. Sanoj Mundaplakkal
Background Music: Zakhar Valaha from Pixabay
Background Video: From Pexels

Please subscribe our channel for more catholic videos, devotional songs etc.

catholicchurch

dailysaints

saintoftheday

anudinavisudhar

അനുദിനവിശുദ്ധർ #വിശുദ്ധർ

saint

catholicfeast

catholicmessage

February_13

spiritual #message #catholic #meditation #reflection

stcatherinedericci #catherinedericci #catherine #ricci #St_Catherine_de_Ricci

rome

popefrancis

കത്തോലിക്കാസഭ #മാർപ്പാപ്പ

Advertisements

2 thoughts on “ഫെബ്രുവരി 13 | റിച്ചിയിലെ വിശുദ്ധ കാതറിൻ | St Catherine de Ricci

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s