കുരിശുമരണം

വിശുദ്ധ കുര്‍ബാന വെറുമൊരു ഭക്ഷണമായിരുന്നെങ്കില്‍ കുരിശുമരണം വെറുമൊരു കൊലപാതകം മാത്രം ആകുമായിരുന്നു.
– – – – – – – – – – – –
സ്കോട്ട് ഹാന്‍.

മനുഷ്യമക്കളോടൊപ്പം വസിക്കുന്ന ദിവ്യകാരുണ്യമേ, ഞങ്ങള്‍ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു.

” The Son of God became man for our salvation but only in Mary and through Mary. “
Saint Louis Marie de Montfort🌹🔥❤️

Good Morning….. Have a Joyful day…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s