ഫെബ്രുവരി 24 – വാഴ്ത്തപ്പെട്ട തോമസ് മരിയ ഫൂസ്കോ | Bl Thomas Maria Fusco

ഫെബ്രുവരി 24 – വാഴ്ത്തപ്പെട്ട തോമസ് മരിയ ഫൂസ്കോ | Bl Thomas Maria Fusco

Advertisements

#saintoftheday #rome #popefrancis
“ഉപവിയുടെ അപ്പസ്തോലൻ” എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന പുണ്യചരിതനായ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട തോമസ് മരിയ ഫൂസ്കോയുടെ ജീവിതം നമുക്ക് അടുത്തറിയാം.

Script: Sr. Liby George
Narration & Editing: Fr. Sanoj Mundaplakkal
Background Music: Zakhar Valaha from Pixabay
Background Video: From Pixabay

Please subscribe our channel for more catholic videos, devotional songs etc.

catholicchurch

dailysaints

saintoftheday

anudinavisudhar

അനുദിനവിശുദ്ധർ #വിശുദ്ധർ

saint

catholicfeast

catholicmessage

February_24

spiritual #message #catholic #meditation #reflection

BlThomasMariaFusco #ThomasMariaFusco #ThomasMaryFusco #fusco #Bl_Thomas_Maria_Fusco #Bl_Thomas_Mary_Fusco

rome

popefrancis

കത്തോലിക്കാസഭ #മാർപ്പാപ്പ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s