ദിവ്യകാരുണ്യം

ദിവ്യകാരുണ്യം സഭയുടെ
ഹൃദയമാണ്. ലോകത്തിന്റെ
കേന്ദ്രമാണ്. നിത്യരക്ഷയുടെ വഴിയും
അനുദിനജീവിതത്തിന്റെ
അനുഗ്രഹവുമാണ്.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
ദാവീദ് മരിയ തുറോള്‍ദോ. മനുഷ്യമക്കളോടൊപ്പം വസിക്കുന്ന ദിവ്യകാരുണ്യമേ, ഞങ്ങള്‍ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു.

Renounce yourself in order to follow Christ; discipline your body; do not pamper yourself; but love fasting.
Saint Benedict🌹🔥❤️

Good Morning…. Have a Joyful day….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s