അകലം

ദിവ്യകാരുണ്യത്തില്‍നിന്ന് അകന്നു നില്‍ക്കുന്നവന്‍ അനശ്വരമായ അപ്പത്തില്‍നിന്നും അകലയാണ്.
– – – – – – – – – – – – – – – – –
അന്ത്യോക്യായിലെ വി.ഇഗ്നേഷ്യസ്

തിരുവോസ്തിയില്‍ വസിക്കുന്ന ദൈവമേ, ഞങ്ങള്‍ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു.

Only God and your soul were in it; then your Heart will never be made captive by any earthly thing.
Saint. John of the Cross🌹🔥❤️

Good Morning…. Have a Joyful day…..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s