മാർച്ച്‌ 25 | മംഗളവാർത്താതിരുനാൾ | Annunciation of the Lord

മാർച്ച്‌ 25 – മംഗളവാർത്താതിരുനാൾ | Annunciation of the Lord

Advertisements

#saintoftheday #Mary #catholic
മംഗളവാർത്താതിരുനാളിന്റെ മനോഹരമായ ഒരു സന്ദേശം കേൾക്കാം.

Script: Rosina Peety & Fr. Sanoj Mundaplakkal
Narration & Editing: Fr. Sanoj Mundaplakkal
Background Music: Zakhar Valaha from Pixabay
Song:

• Latest Marian Son…
Background Video: From Pixabay

Please subscribe our channel for more catholic videos, devotional songs etc.

catholicchurch

dailysaints

saintoftheday

anudinavisudhar

അനുദിനവിശുദ്ധർ #വിശുദ്ധർ

saint

catholicfeast

catholicmessage

March_25

spiritual #message #catholic #meditation #reflection

AnnunciationoftheLord #Annunciationofblessedvirginmary #Annunciation #Annunciation_of_the_Lord #Annunciation_of_Blessed_Virgin_Mary #Mary #Maria

rome

popefrancis

കത്തോലിക്കാസഭ #മാർപ്പാപ്പ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s